Nieuws van Stichting Dorpsarchief Schalkhaar

In de vorige uitgave van de plaatselijke krant in Schalkhaar hebben wij een beeld geschetst hoe wij ons in de toekomst willen manifesteren in Schalkhaar en hoe wij willen omgaan met al het beschikbare materiaal.

Wij hebben inmiddels een indruk gekregen van hetgeen Herman Sonnenberg heeft vastgelegd op film en in samenwerking met hem kunnen wij beschikken over al dit materiaal. In de komende tijd gaan wij ons buigen over de wijze waarop wij dit ook voor u beschikbaar kunnen stellen via de site van Dorpsarchief Schalkhaar. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan YouTube-filmpjes met daarin een verkorte weergave van de veel langere films uit het archief van Herman Sonnenberg. Via de site van Dorpsarchief kunt u dan een kopie van de gehele film aanvragen en tegen vergoeding van de kostprijs (paar Euro) maakt Herman Sonnenberg een kopie en deze komt dan naar u toe. Dit materiaal gaat ook mede de toekomst van onze manifestatie tijdens Schalkhaar Life bepalen.

Naast films heeft Herman ook een verzameling aangelegd van briefhoofden/facturen van Schalkhaarse ondernemingen. Het is interessant om te zien wat er in het verleden werd verkocht in Schalkhaar en tegen welke prijzen. Ook deze documenten zijn te zijner tijd te bewonderen via de site van Stichting Dorpsarchief Schalkhaar.

Begin november hebben wij tijdens een vergadering afscheid genomen van Joop Bloemenkamp als actief en enthousiast lid van het bestuur. Wij zijn Joop zeer erkentelijk voor alles wat hij heeft betekend en heeft gedaan voor Stichting Dorpsarchief. Het vertrek van Joop is een aderlating voor de bemanning van Stichting Dorpsarchief en wij roepen u op om u aan te melden als actief lid van het bestuur of als hulp bij het in stand houden en onderhouden van het archief. U moet hierbij denken aan het verzamelen van archiefmateriaal ( foto’s, documenten, etc.) en ook assistentie verlenen bij het uitbouwen van de website als webmaster. We zijn ervan overtuigd dat het hebben van een goede website en onderhoud van de site een dringende noodzaak is indien wij het voortbestaan van Stichting Dorpsarchief veilig willen stellen.

In de reeds genoemde vergadering van begin november hebben wij ook de plannen besproken die verband houden met het oprichten van Museum Frieswijk-Schalkhaar. Op dit moment wordt er bekeken of het haalbaar is om de collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van Geert Obdeijn samen te voegen met het Landbouwminiaturen Museum Frieswijk. Helaas is de nu beschikbare ruimte te klein om de collectie zomaar over te huizen en daarom loopt er nu een onderzoek of uitbreiding van het bestaande gebouw mogelijk is en wat daar zoal bij komt kijken en of het ook voor de langere duur financieel haalbaar is. Stichting Dorpsarchief zou kunnen participeren om een deel van de collectie permanent tentoon te stellen om op die manier het lokale karakter en draagvlak te vergroten.

Mocht u mee willen denken over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Stichting Dorpsarchief (contactpersoon Willie Hurenkamp).

Voor contact verwijzen wij u naar de site of direct naar onderstaande personen:
Richard Schrijver, Pastoorsdijk 20, 7433 DK Schalkhaar
Theo Brinkman, Prinses Beatrixweg 5, 7433 DB Schalkhaar
Harry Beffers, De Botterije 9, 7433 CA Schalkhaar
Willie Hurenkamp, Oerdijk 98, 7433 AD Schalkhaar